Ilman aluehallintoviraston (AVI) lupaa tonttiin kuuluvaa maa-aluetta ei saa suurentaa täyttämällä vesialuetta. Pienimuotoinen käyttörannan muokkaus ja uimarannan peittäminen hiekalla on yleensä mahdollista ilman lupamenettelyä. Luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Vesilain mukaan hankkeesta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa ja hankkeen tarkoituksen kannalta tarpeetonta haittaa. Rannan luontainen muoto ja sen sijainti tulee kaikissa hankkeissa pyrkiä säilyttämään ja erityisesti tulee ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen. Toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esim. luonnolle ja kalakannoille. Vesialueen täyttäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista (AVI). Vesiympäristön ja –maiseman yleisten suojelutavoitteiden kannalta rannan kunnostuksissa vesialueen täyttöä ei tulisi lainkaan tehdä. Joka tapauksessa luvan saanti edellyttää erityisiä tarveperusteluja; pelkästään tontin laajentaminen ei ole perusteeksi riittänyt. Vesialueen täyttöä ei voi pitää varsinaisena rannan kunnostuksena.

Vesiympäristön yleisten suojelutavoitteiden kannalta rannan kunnostuksissa ei vesialueen täyttöä tulisi lainkaan tehdä. Luvan saanti joka tapauksessa edellyttää erityisiä tarveperusteluja; pelkästään tontin laajentaminen ei ole perusteeksi riittänyt.

Rannan ja vesialueen ”juridinen” raja kulkee vesistön keskivedenkorkeudessa. Poikkeuksen tähän tekevät ne järvet, joiden rannan raja on määrätty lupakäsittelyssä. Vesialue on useimmiten yhteisomistuksessa. Täyttöihin saatetaan tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa tai asemakaava-alueilla kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupa.