liikkumisrajoitusalue
Suunniteltu rajoitusalue

Pohjois-Karjalan ELY-keskus valmistelee moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon asettamista osalle Orivettä.

​Jänisselän alue, johon nyt esitettävä rajoitusalue kuuluu, on saimaannorpan tärkein pesimä- ja elinalue Pohjois-Karjalassa. Alueella elää 3-5 norppayksilöä.

Alue kuuluu Niemisen-Venturin osakaskunnan hallinnoimaan vesialueeseen. Moottoriliikenne esitetään kiellettäväksi vuosittain 1.1.-15.4. eli jääpeitteisenä aikana.

Osakaskunta on ollut yhteistyössä ko. asiassa ELY-keskuksen kanssa puolentoista vuoden ajan ja asiaa on esitelty ja keskustelua käyty viimeksi osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 15.3.2018, jossa asiaa esittelivät ELY-keskuksen edustajat.

ELY-keskus on pyytänyt asiasta lausuntoja Itä-Suomen poliisilaitokselta, Liikennevirastolta, Metsähallitukselta, Rääkkylän kunnalta sekä Niemisen-Venturin osakaskunnalta.

Osakaskunnan hoitokunta on antanut asiassa seuraavan lausunnon:

Lausunto koskien maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon asettamista osalle osakaskunnan vesialuetta

Niemisen-Venturin osakaskunnan hoitokunta on käsitellyt yllä mainittua lausuntopyyntöä kokouksessaan 7.11.2018 ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Niemisen-Venturin osakaskunta on pannut tyytyväisenä merkille, että uhanalaisen saimaannorpan kannan elvyttämistoimet ovat tuottaneet tulosta ja Jänisselän alueesta on muodostunut saimaannorpan tärkein pesimä- ja elinalue Pohjois-Karjalassa. Samoin entistä myönteisempi suhtautuminen saimaannorppaan on aistittavissa yleisesti ja erityisesti kesäasukkaiden piirissä.

Verkkokieltorajoitusten lisäksi on nähty tarpeelliseksi rajoittaa häiritsevää moottoriliikennettä herkimmillä pesimäalueilla pesinnän onnistumiseksi ja norppakannan kasvattamiseksi ja leviämiseksi yhä pohjoisemmaksi.

Osakaskunta suhtautuu edellä mainittuihin toimenpiteisiin myönteisesti edellyttäen kuitenkin, että talvikalastajien liikkumista ei kohtuuttomasti rajoiteta. Tässä tarkoituksessa yhteisiä keskusteluja on käyty ELY-keskuksen edustajien kanssa ja nähdäksemme keskusteluissa esille tulleet toiveet on suunnitelmassa huomioitu. Lisäksi edellytämme, että rajoitusalueen merkitsemisessä maastoon huomioidaan myös maisemalliset tekijät.

Lisäksi haluamme korostaa tiedottamisen merkitystä voimaan tulevasta rajoituksesta. Tiedottamisen pitäisi kohdistua myös entistä enemmän tavallisiin talviliikkujiin, että herkimmät pesimäalueet osattaisiin jättää rauhaan.

 NIEMISEN – VENTURIN OSAKASKUNTA

Edellä mainittuun lausuntoon liitettiin seuraavat näkökohdat:

Lausuntonsa lisäksi Niemisen – Venturin osakaskunta haluaa tuoda esille seuraavia seikkoja ja huolen aiheita koskien saimaannorpan suojelutoimenpiteitä:

  1. Voimassaolevaan verkkokieltoalueeseen kuuluu tällä hetkellä matalia lahtia (alle 3 m:n syvyys), joiden merkitys norpan suojelulle on vähäistä, mutta kevään ja alkukesän verkkokalastajille tärkeää.
    Toivomme, että näistä epäkohdista suunnitelmia laativat viranomaiset ottavat riittävän aikaisessa vaiheessa ennen sopimuskauden päättymistä yhteyttä osakaskuntaan rajoitusalueiden täsmentämiseksi uuteen sopimukseen.
  2. Moottoriliikenteen rajoittamisen on jatkossakin koskettava ainoastaan pesinnän kannalta herkimpiä alueita ja ainoastaan jääpeitteisenä aikana.
  3. Vesialueen omistajista monet näkevät tällä hetkellä uhkakuvana rajoitusten jatkuvan lisääntymisen koskien niin liikkumista kuin kalastustakin. Koska norppakanta on viime vuosina kehittynyt varsin suotuisasti, toivomme, että uusiin rajoituksiin ja vanhojen rajoitusten laajentamiseen käytetään hyvin tarkkaa harkintaa.
  4. Kiinnitämme myös huomiota siihen, että osakaskunnan vesialueella on kieltoja ja rajoituksia noudatettu täsmällisesti eikä pyydysten aiheuttamia norppakuolemia tiettävästi ole tapahtunut.