1. Yleistä

Tämä toimintasuunnitelma kuvaa pääpiirteittäin Niemisen-Venturin osakaskunnan suunniteltua toimintaa vuonna 2022. Toimintasuunnitelma on vuoden 2021 hoitokunnan laatima. Toimintasuunnitelman hyväksyy vuoden 2022 osakaskunnan varsinainen kokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan varsinaisen kokouksen vuodelle 2022 valitsema hoitokunta.

Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat:

  1. Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
  2. Norpan suojelu sen eri muodoissaan
  3. Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassa olevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti seuraamaan niiden kehitystä. Osakaskunta toimii yhteistyössä Oriveden kalatalousalueen kanssa, johon viimemainittuun se kuuluu.

Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesialueen käytöstä (ruoppaukset, vesijohdot, laiturit yms.) sekä valvoo omistajan etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan vesilaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta. 

2. Kalastus, luvat ja rajoitukset

Pyydysmerkkien myynnin hoitavat Kompakan kyläkauppa sekä Pekka Parviainen Niemisessä. Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät Oriveden kalatalousalueen yleisesti päättämistä ”Kalastusta koskevat määräykset”-tiedotteesta sekä muista lupaehdoista, jotka kaikki löytyvät osakaskunnan kotisivuilta osoitteesta: www.niemisenventurinosakaskunta.fi

3. Kalavesien hoito

Ei erityisiä toimenpiteitä

4. Valvonta

Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, kalatalousviranomaiset sekä metsähallituksen erävalvojat. Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle. 

5. Norpan suojelu

Osakaskunta on tehnyt 15.4.2021 sopimuksen norpan suojelusta vesialueillaan. Osakaskunnan ja viranomaisten yhteistyö on toiminut näissä asioissa erinomaisesti ja imagomme on hyvä. Saadaksemme osaltamme aikaan hyviä tuloksia norpan suojelun osalta tulemme osakaskuntana yhteisesti huolehtimaan seuraavista asioista:

  • Sopimuksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella kalastajalla.
  • Norpan pesimäalueiden lähistöllä voimassa olevia liikennerajoituksia noudatetaan tinkimättömästi.
  • Katiskoihin laitetaan nielurajoittimet
  • Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla edesauttamassa tässä tehtävässä onnistumista

6. Tauko- ja virkistyspaikat

Suetsin -laavun, Petäjäluodon-, Iitan- ja Laitasaaren-kotien osalta toiminta on pääasiassa ylläpitohuoltoa sekä polttopuuhuollon turvaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään kotien ja niiden ympäristön siisteyteen. Kesän aikana raivataan/poistetaan erityisesti Laitasaaressa ja Petäjäluodolla olevat tarpeettomat rakennusmateriaalit. Kunnostetaan Osakaskunnan saaren (ns. Toropaisen saaren) rakennukset virkistys-käyttöä, ulkoilijoiden ja kalastajien taukopaikkana. 

7. Tiedottaminen

Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja sekä kyläilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla

8. Tapahtumat ja talkootyö

Osakaskunnan toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan talkootyönä osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuun ottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä sekä kotisivujen ylläpitoa. 

9. Tapahtumat

Pilkkikisat keväältä yhdessä Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry kanssa 26.3.2022

10. Talous

Katso ”Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio”.

11. Muu toiminta

Viedään eteenpäin Jokikummun alueen kunnostustoimenpiteitä. Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi hoitokunta selvittää Ruukinsaaren läheisyyteen uponneen lotjan aiheuttaman vaara vesilläliikkujille. Tarvittaessa vaarallinen alue merkitään asianmukaisella tavalla.

 

Niemisen-Venturin osakaskunta
Hoitokunta

 

Tapani Mikkonen
Ari Mikkonen
Erkki Pykäläinen
Mauri Tuttavainen