Yleistä

Tämä toimintasuunnitelma kuvaa pääpiirteittäin Niemisen-Venturin osakaskunnan suunniteltua toimintaa vuonna 2021. Toimintasuunnitelma on vuoden 2020 hoitokunnan laatima.Toimintasuunnitelman hyväksyy vuoden 2021 osakaskunnan varsinainen kokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan varsinaisen kokouksen vuodelle 2021 valitsema hoitokunta.

Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat:

  1. Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
  2. Norpan suojelu sen eri muodoissaan
  3. Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti seuraamaan niiden kehitystä.

Osakaskunta toimii yhteistyössä Oriveden kalatalousalueen kanssa, johon viimemainittuun se kuuluu.

Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesi-alueen käytöstä (ruoppaukset, vesijohdot, laiturit yms.) sekä valvoo omistajan etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan vesilaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta.

1. Kalastus, luvat ja rajoitukset

Pyydysmerkkien myynnin hoitavat Kompakan kyläkauppa sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät Oriveden kalatalousalueen yleisesti päättämistä ”Kalastusta koskevat määräykset”-tiedotteesta sekä muista lupaehdoista, jotka kaikki löytyvät osakaskunnan kotivuilta osoitteesta: niemisenventurinosakaskunta.fi

2. Kalavesien hoito

Ei erityistoimenpitetä

3. Valvonta

Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, kalatalousviranomaiset sekä metsähallituksen erävalvojat. Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle.

4. Norpan suojelu

Osakaskunta on tehnyt kolme vuotta sitten sopimuksen norpan suojelusta vesialueillaan. Osakaskunnan ja viranomaisten yhteistyö on toiminut näissä asioissa erinomaisesti ja imagomme on hyvä. Saadaksemme osaltamme aikaan hyviä tuloksia norpan suojelun osalta tulemme osakaskuntana yhteisesti huolehtimaan seuraavista asioista:

  • Pyritään neuvottelemaan Ely-keskuksen kanssa, että matalat vesialueet saataisiin norpparajoitusten ulkopuolelle, koska manttaalien omistajilta on tullut kovaa vaatimusta kevätkalastuksen sallimiseksi, myös verkkokalastuksella.
  • Sopimuksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella kalastajalla.
  • Norpan pesimäalueiden lähistöllä voimassaolevia liikennerajoituksia noudatetaan tinkimättömästi.
  • Katiskoihin laitetaan nielurajoittimet
  • Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla edesauttamassa tässä tehtävässä onnistumista
  • Pyritään saamaan jatkosopimus norpanosalta, koska entinen sopimuskausi päättyy 15.4.2021

5. Tauko- ja virkistyspaikat

Hankitaan Suetsin laavulle ulkotulipaikka ja penkit. Suetsinlaavun, Petäjäluodon-, Iitan- ja Laitasaaren-kotien osalta toiminta on pääasiassa ylläpitohuoltoa sekä polttopuuhuollon turvaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään kotien ja niiden ympäristön siisteyteen.

Kesän aikana raivataan/poistetaan erityisesti Laitasaaressa ja Petäjäluodolla olevat tarpeettomat rakennusmateriaalit.

Selvitetään Osakaskunnan saaren ( ns. Toropaisen saaren ) hyödyntämistä virkistyskäyttöä,ulkoilijoiden ja kalastajien taukopaikkana.

6. Tiedottaminen

Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja sekä kyläilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

7. Tapahtumat ja talkootyö

Osakaskunnan toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan talkootyönä osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuunottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä sekä kotisivujen ylläpitoa.

8. Tapahtumat

Pilkkikisat on peruttu keväältä 2021, koronan takia.

9. Talous

Katso ”Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio

10. Muu toiminta

Viedään eteenpäin Jokikummun alueen kunnostustoimenpiteitä. Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin.


Niemisen-Venturin osakaskunta
Hoitokunta

Martti Kettunen
Ari Mikkonen
Erkki Pykäläinen
Mauri Tuttavainen