1. Yleistä

Tämä toimintasuunnitelma kuvaa pääpiirteittäin Niemisen-Venturin osakaskunnan suunniteltua toimintaa vuonna 2019. Toimintasuunnitelma on vuoden 2018 hoitokunnan laatima.Toimintasuunnitelman hyväksyy vuoden 2019 osakaskunnan varsinainen kokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan varsinaisen kokouksen vuodelle 2019 valitsema hoitokunta.

Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat:

  1. Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
  2. Norpan suojelu sen eri muodoissaan
  3. Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti seuraamaan niiden kehitystä.

Osakaskunta toimii yhteistyössä Oriveden kalatalousalueen kanssa, johon viimemainittuun se kuuluu.

Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesi-alueen käytöstä (ruoppaukset, vesijohdot, laiturit yms.) sekä valvoo omistajan etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan vesilaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta.

2. Kalastus, luvat ja rajoitukset

Pyydysmerkkien myynnin hoitavat Kompakan kyläkauppa sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät Oriveden kalatalousalueen yleisesti päättämistä ”Kalastusta koskevat määräykset”-tiedotteesta sekä muista lupaehdoista, jotka kaikki löytyvät osakaskunnan kotivuilta osoitteesta: niemisenventurinosakaskunta.fi

3. Kalavesien hoito

Kuluvana vuonna osakaskunta suorittaa planktonsiian istutuksia Oriveden kalatalousalueen toteuttamien istutusten ohella.

4. Valvonta

Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, kalatalousviranomaiset sekä metsähallituksen erävalvojat.

Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle.

5. Norpan suojelu

Osakaskunta on tehnyt kolme vuotta sitten sopimuksen norpan suojelusta vesialueillaan. Osakaskunnan ja viranomaisten yhteistyö on toiminut näissä asioissa erinomaisesti ja imagomme on hyvä. Saadaksemme osaltamme aikaan hyviä tuloksia norpan suojelun osalta tulemme osakaskuntana yhteisesti huolehtimaan seuraavista asioista:

  • Sopimuksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella osakkaalla.
  • Norpan pesimäalueiden lähistöllä voimassaolevia liikennerajoituksia noudatetaan tinkimättömästi.
  • Katiskoihin laitetaan nielurajoittimet
  • Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla edesauttamassa tässä tehtävässä onnistumista

6. Tauko- ja virkistyspaikat

Iitan kodan, Suetsin, Petäjäluodon ja Laitasaaren kotien osalta toiminta on pääasiassa ylläpitohuoltoa sekä polttopuuhuollon turvaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään kotien ja niiden ympäristön siisteyteen.

Petäjäluodon laiturin rakentamismahdollisuuksia selvitetään ja mikäli mahdollista toteutetaan kuluvan toimintavuoden aikana. Lisäksi Petäjäluodon kodan sisäpuolen suojakäsittely tehdään tulevana kesänä.

Kesän aikana raivataan/poistetaan erityisesti Laitasaaressa ja Petäjäluodolla olevat tarpeettomat rakennusmateriaalit.

7. Tiedottaminen

Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja sekä kyläilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla

8. Tapahtumat ja talkootyö

Osakaskunnan toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan talkootyönä osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuunottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä sekä kotisivujen ylläpitoa.

9. Tapahtumat

Pilkkikisat tullaan järjestämään yhteistyössä Metsästysyhdistyksen kanssa keväällä 2019.

10. Talous

Katso ”Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio

11. Muu toiminta

Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin projekteihin.

 

Niemisen-Venturin osakaskunta
Hoitokunta

 

Martti Kettunen
Ari Mikkonen
Erkki Pykäläinen
Mauri Tuttavainen