1. Yleistä

Tämä toimintasuunnitelma kuvaa pääpiirteittäin Niemisen-Venturin Osakaskunnan suunniteltua toimintaa vuonna 2020. Toimintasuunnitelma on vuoden 2019 hoitokunnan laatima. Toimintasuunnitelman hyväksyy vuoden 2020 osakaskunnan varsinainen kokous. Toimintasuunnitelman toimeenpanevana elimenä toimii osakaskunnan varsinaisen kokouksen vuodelle 2020 valitsema hoitokunta.

Osakaskunnan toiminnan painopistealueita ovat edelleen:

  1. Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
  2. Norpan suojelu sen eri muodoissaan
  3. Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

Osakaskunta toimii aktiivisesti vesien hyöty- ja virkistyskäytön puolesta, huomioiden myös omistajien ja ranta-asukkaiden edun. Toiminnassa huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset sekä pyritään aktiivisesti seuraamaan niiden kehitystä.

Osakaskunta toimii yhteistyössä Oriveden kalatalousalueen kanssa, johon viimemainittuun se kuuluu.

Tarvittaessa hoitokunta antaa lausuntoja ja suostumuksia/lupia vesi-alueen käytöstä (ruoppaukset, vesijohdot, laiturit yms.) sekä valvoo omistajan etua vesialueiden käytössä. Em. asioissa huomioidaan vesilaki ja tarvittaessa pyydetään neuvoja ympäristö- tai muilta vastaavilta viranomaisilta.

1. Kalastus, luvat ja rajoitukset 

Pyydysmerkkien myynnin hoitavat Kompakan kyläkauppa sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

Kalastusta koskevat rajoitukset ilmenevät Oriveden kalatalousalueen yleisesti päättämistä ”Kalastusta koskevat määräykset”-tiedotteesta sekä muista lupaehdoista, jotka kaikki löytyvät osakaskunnan kotivuilta.

2. Kalavesien hoito

Kuluvana vuonna osakaskunta ei suorita kalaistutuksia lukuunottamatta Oriveden kalatalousalueen toteuttamia istututuksia.

3. Valvonta

Kalastuksen valvontaa suorittavat kalastuksen viranomaisvalvojat eli mm. poliisi, kalatalousviranomaiset sekä metsähallituksen erävalvojat.

Osakaskunta tekee kaikista havaituista kalastusrikkomuksista vesialueellaan ilmoituksen ja rangaistusvaatimuksen poliisiviranomaiselle.

4. Norpan suojelu

Osakaskunta on tehnyt kolme vuotta sitten sopimuksen norpan suojelusta vesialueillaan. Osakaskunnan ja viranomaisten yhteistyö on toiminut näissä asioissa erinomaisesti ja imagomme on hyvä. Saadaksemme osaltamme aikaan hyviä tuloksia norpan suojelun osalta tulemme osakaskuntana yhteisesti huolehtimaan seuraavista asioista:

  • Sopimuksen verkkokielto- ja muita pyydysrajoituksia noudatetaan tinkimättömästi ja mahdolliset rikkeet raportoidaan eteenpäin. Vastuu on jokaisella osakkaalla.
  • Norpan pesimäalueiden lähistöllä voimassaolevia liikennerajoituksia noudatetaan tinkimättömästi.
  • Katiskoihin laitetaan nielurajoittimet
  • Tiedotusta em. asioista laajennetaan ja jokaisen osakkaan vastuulla on osaltaan olla edesauttamassa tässä tehtävässä onnistumista

Suojelusopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa ja hoitokunta neuvottelee mahdollisesta jatkosopimuksesta ja sen ehdoista.

5. Tauko- ja virkistyspaikat

Iitan kodan, Suetsin, Petäjäluodon ja Laitasaaren kotien osalta toiminta on pääasiassa ylläpitohuoltoa sekä polttopuuhuollon turvaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään kotien ja niiden ympäristön siisteyteen.

Laitasaareen ja Iitan saareen rakennetaan polttopuille puuvajat kesän aikana.

Kesän aikana raivataan/poistetaan erityisesti Laitasaaressa ja Petäjäluodolla olevat tarpeettomat rakennusmateriaalit.

6. Tiedottaminen

Lupaohjeiden ja aluekarttojen osalta tiedotus hoidetaan luvanmyyjien toimesta sekä omien kotisivujen kautta. Muuhun tiedottamiseen käytetään osakaskunnan omia kotisivuja sekä kyläilmoitustauluja. Vuosikokoustiedottaminen hoidetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla

7. Tapahtumat ja talkootyö

Osakaskunnan toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan talkootyönä osakaskunnan jäsenten toimesta eikä vuosipalkkioita makseta lukuunottamatta osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä sekä kotisivujen ylläpitoa.

8. Tapahtumat

Pilkkikisat järjestetään yhteistyössä Metsästysyhdistyksen kanssa keväisin.

9. Talous

Katso ”Vuoden 2020 talousarvio

10. Muu toiminta

Osakaskunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa omalla panoksellaan mahdollisiin yhteisiin projekteihin.

 

Niemisen-Venturin osakaskunta

Hoitokunta

Erkki Pykäläinen

Martti Kettunen      Ari Mikkonen       Mauri Tuttavainen