• Aika: 30.3.2021 alkaen klo 18.30
  • Paikka: Niemisen Urheilutalo Hammaslahdentie 1126

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Pykäläinen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mikkonen. Sihteeriksi valittiin Martti Kettunen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Asseri Lintunen, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lehti-ilmoitus sanomalehti Karjalaisessa 16.3. sekä ilmoitukset kotisivuilla sekä ilmoitustauluilla (Liite 1 ja 2). Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnä olevien osakkaiden määrä ja heidän äänimääränsä sekä päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Läsnä olevia osakkaita oli yhteensä 14 henkilöä ja heidän äänimääränsä (valtakirjoineen) oli yhteensä 0,126523 Mahdollisissa äänestyksissä päätettiin käyttää ”mies ja ääni” - periaatetta (Liite 3).

5. Asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4).

6. Tilinpäätöksen käsittely

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan vuoden 2020 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätöksen esitteli hoitokunnan puheenjohtaja (Liite 5,6 ja 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Yksikkömaksujen hyväksyminen ajalle 1.4.2021-31.3.2022

Yksikkömaksut ajalle 1.4.20221-31.3.2022 hyväksyttiin entisen suuruisina. (Liite 8)

9. Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikat

Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikoiksi hyväksyttiin entiset eli Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

10. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen

Hoitokunnan puheenjohtaja esitteli liitteenä olevat vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin ja vahvistettiin (Liite 9 ja 10).

11. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta erillisiä palkkioita. Aiheutuneet muut kulut päätettiin korvata kulutositteiden perusteella. Matkakulut ja vastaavat päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Hoitokunnan jäsenet ovat:
Erovuorossa:

  • Ari Mikkonen (Harri Mikkonen)
  • Mauri Tuttavainen (Matti Lahtinen)

Muut jäsenet:

  • Martti Kettunen (Risto Kuusela)
  • Erkki Pykäläinen (Tapani Mikkonen)

Erovuoroiset jäsenet ja heidän varamiehensä päätettiin valita uudelleen. Koska Martti Kettunen on ilmoittanut eroavansa hoitokunnan jäsenyydestä, päätettiin valita hänen tilalleen Tapani Mikkonen ja Erkki Pykäläisen varamieheksi Asseri Lintunen.

13. Varainhoidon- ja hallinnontarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.

Varainhoidon ja hallinnon tarkastajaksi valittiin Martti Kettunen ja hänen
varahenkilökseen Pentti Mikkonen .

14. Kokousedustajan valinta ja valtuutus kalatalousalueen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa
käyttämään osakaskunnan puhe- ja äänivaltaa Oriveden kalatalousalueen
kokouksissa.

15. Muut esille tulevat asiat

  • Päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokous käsitteli kokouskutsussa mainitun Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sopimusluonnoksen. Keskustelua käytiin niin puolesta kuin vastaankin. Osa kokousedustajista oli vahvasti esitetyn sopimusluonnoksen puolesta perustellen kantaansa erityisesti norpan leviämisalueen varmistamisella entistä pohjoisemmille vesille. Osa taas oli vahvasti sitä mieltä, että suojeltavaa aluetta tulee pienentää kevään verkkokalastusedellytysten parantamiseksi.

Hoitokunnan puheenjohtaja toi kokoukseen oman esityksensä, jota ei ollut etukäteen mainittu kokouskutsussa. Kumpaakin esitystä kannatettiin ja toteutetun äänestyksen tulos oli 11-3 hoitokunnan puheenjohtajan ehdotuksen puolesta.

Eli äänestyksen perusteella päätettiin seuraavaa:

Päätettiin hyväksyä rajoitusalueeksi 24.2.2021 maa- ja metsätalousministeröön lähetetyn karttaliitteen (Liite 11) mukainen alue.

Päätettiin saattaa sopimus voimaan osakaskunnan vesialueella ja kieltää sopimusalueella kalastus ELY-keskuksen sopimusluonnoksen mukaisesti. Mikäli valtioneuvoston asetus annetaan, sopimus tehdään asetuksen mukaisilla kalastusrajoituksilla ja alueilla.

Päätettiin huolehtia kalastusrajoitusten valvonnan järjestämisestä sekä valtuuttaa kalatalousalue, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Metsähallitus valvomaan kalastusrajoitusten noudattamista sopimusalueella sopimusaikana.

Päätettiin tiedottaa yhteisen vesialueen osakkaille, kalastusoikeuden haltijoille sekä luovuttamiensa kalastuslupien haltijoille sopimuksessa mainituista ja edellä päätetyistä kalastusrajoituksista mm. kalastuslupien myynnin yhteydessä sekä osakaskunnan kotisivuilla.

Valtuutettiin hoitokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja allekirjoittamaan sopimus.

Todettiin, että sopimus on voimassa 14.4.2026 saakka.

Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide (Liite 12).

16. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 20.10

 

_____________________
Tapani Mikkonen
kokouksen puheenjohtaja

_______________________
Martti Kettunen
Kokouksen sihteeri

_______________________
Asseri Lintunen
pöytäkirjantarkastaja