PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.3.2023 alkaen klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo Hammaslahdentie 1126

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Tapani Mikkonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kettunen. Sihteeriksi valittiin Tapani Mikkonen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Asser Lintunen, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli lehti-ilmoitus 12.3.2023 sanomalehti Karjalaisessa sekä ilmoitukset kylän ilmoitustauluilla sekä osakaskunnan kotisivuilla. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnäolevien osakkaiden määrä ja heidän äänimääränsä sekä päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Läsnäolevia osakkaita oli yhteensä 8 henkilöä ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä oli 0,0717 (liite 1). Päätettiin mahdollisissa äänestyksissä käyttää perusteena mies ja ääni periaatetta.

5. Asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. Tilinpäätöksen käsittely

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätöksen esitteli hoitokunnan puheenjohtaja (liitteet 3-6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8.Yksikkömaksujen hyväksyminen ajalle 1.4.2023-31.3.2024

Yksikkömaksut ajalle 1.4.2023-31.3.2024 hyväksyttiin entisen suuruisina liitteen mukaisesti (liite 7).

9. Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikat

Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikoiksi hyväksyttiin Kaupparinne Oy, Kauppatie 8, 82335 Rasivaara. Puh. 044 3006148, Asseri Lintunen Savikontie 257, puh. 0400 483155, sekä Parviainen Pekka, Pohjukantie 115, 82290 Nieminen puh. 040 3525664

10. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin (liitteet 8-9).

11. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta erillisiä palkkioita. Aiheutuneet muut kulut päätettiin korvata kulutositteiden perusteella. Matkakulut ja vastaavat päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hoitokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle ja heille

Hoitokunnan jäsenet ovat: (henkilökohtaiset varajäsenet)

Erovuorossa:

  • Ari Mikkonen (Harri Mikkonen)
  • Mauri Tuttavainen (Matti Lahtinen)

Muut jäsenet

  • Erkki Pykäläinen (Asseri Lintunen)
  • Tapani Mikkonen (Risto Kuusela)

Päätettiin valita erovuoroisista uudelleen Ari Mikkonen varamiehenään Harri Mikkonen sekä Mauri Tuttavainen ja hänen uudeksi varamiehekseen Matti Lahtinen.

13. Varainhoidon- ja hallinnontarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.

Varainhoidon ja hallinnon tarkastajaksi valittiin Martti Kettunen

14. Kokousedustajan valinta ja valtuutus kalastusalueen sekä kalatalousalueen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa käyttämään osakaskunnan puhe- ja äänivaltaa Oriveden kalastusalueen sekä kalatalousalueen kokouksissa.

15. Muut esille tulevat asiat

Hoitokunnalle ei ole esitetty kirjallisesti muita asioita varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

Tapani Mikkonen toi kokousväelle tiedoksi osakaskunnalle myönnetyt investointituet.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

 

Martti Kettunen
puheenjohtaja

Tapani Mikkonen
sihteeri

 

Asser Lintunen
pöytäkirjantarkastaja