• Aika: 2.7.2020 alkaen klo 18
  • Paikka: Niemisen Urheilutalo Hammaslahdentie 1126

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Pykäläinen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pykäläinen. Sihteeriksi valittiin Martti Kettunen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Esa Meriläinen, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli lehti-ilmoitus 17.6.2020 sanomalehti Karjalaisessa sekä ilmoitukset kylän ilmoitustauluilla sekä osakaskunnan kotisivuilla. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnäolevien osakkaiden määrä ja heidän äänimääränsä sekä päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Läsnäolevia osakkaita oli yhteensä 7 henkilöä ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä oli 0,063762 (liite 1). Päätettiin mahdollisissa äänestyksissä käyttää perusteena mies ja ääni periaatetta.

5. Asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. Tilinpäätöksen käsittely

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto.Tilinpäätöksen esitteli hoitokunnan puheenjohtaja (liitteet 3-5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8.Yksikkömaksujen hyväksyminen ajalle 1.4.2020-31.3.2021

Yksikkömaksut ajalle 1.4.2020-31.3.2021 hyväksyttiin entisen suuruisina liitteen mukaisesti (liite 6).

9. Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikat

Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikoiksi hyväksyttiin entiset eli Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin (liitteet 7-8).

11. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta erillisiä palkkioita. Aiheutuneet muut kulut päätettiin korvata kulutositteiden perusteella. Matkakulut ja vastaavat päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hoitokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Hoitokunnan jäsenet ovat:

Erovuorossa:

  • Martti Kettunen (Risto Kuusela)
  • Erkki Pykäläinen (Timo Muhonen)

Muut jäsenet:

  • Ari Mikkonen (Harri Mikkonen)
  • Mauri Tuttavainen (Matti Lahtinen)

Päätettiin valita erovuoroisista uudelleen Martti Kettunen varamiehenään Risto Kuusela sekä Erkki Pykäläinen ja hänen uudeksi varamiehekseen Tapani Mikkonen.

13. Varainhoidon- ja hallinnontarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.

Varainhoidon ja hallinnon tarkastajaksi valittiin Asser Lintunen ja hänen varahenkilökseen Teppo Mononen.

14. Kokousedustajan valinta ja valtuutus kalastusalueen sekä kalatalousalueen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa käyttämään osakaskunnan puhe- ja äänivaltaa Oriveden kalatalousalueen kokouksissa.

15 Muut esille tulevat asiat

Merkittiin tiedoksi Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistyksen ilmoitus niittojen suorittamisesta Ruukinlahdella.

Keskusteltiin ”Norppasopimuksen” uudistamisen periaatteista. Osakkaiden toiveena on, että rauhoitusalueen matalimmat lahdet vapautetttaisiin uudessa sopimuksessa keväisistä kalastusrajoituksista.

Hoitokunnalle ei ole esitetty kirjallisesti muita asioita varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

 

__________________________
Erkki Pykäläinen, puheenjohtaja

 

__________________________
Martti Kettunen, sihteeri

 

__________________________
Esa Meriläinen, pöytäkirjantarkastaja