Pöytäkirja

  • Aika: 7 .3.2019 alkaen klo 18
  • Paikka: Niemisen Urheilutalo Hammaslahdentie 1126

 

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Martti Kettunen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mikkonen. Sihteeriksi valittiin Martti Kettunen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Asser Lintunen, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouksesta oli lehti-ilmoitus 14.2.2019 sanomalehti Karjalaisessa sekä ilmoitukset kylän ilmoitustauluilla sekä osakaskunnan kotisivuilla. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnäolevien osakkaiden määrä ja heidän äänimääränsä sekä päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Läsnäolevia osakkaita oli yhteensä 13 henkilöä ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä oli 0,802124 . Päätettiin mahdollisissa äänestyksissä käyttää perusteena mies ja ääni periaatetta.

5. Asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 

6. Tilinpäätöksen käsittely

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto.Tilinpäätöksen esitteli hoitokunnan puheenjohtaja (liitteet 3-6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8.Yksikkömaksujen hyväksyminen ajalle 1.4.2019-31.3.2020 

Yksikkömaksut ajalle 1.4.2019-31.3.2020 hyväksyttiin entisen suuruisina liitteen mukaisesti (liite 7).

9. Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikat

Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikoiksi hyväksyttiin entiset eli Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä. 

10. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen

Toimintasuunnitelman osalta keskusteltiin laiturin rakentamisesta myös Petäjäluotoon sekä kodan sisäpintojen käsittelystä. Päätettiin lisätä nämä toimintasuunnitelmaan.

Lisäksi päätettiin lisätä talousarvioon kohtaan sekalaiset kulut 500 €.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin (liitteet 8-9).

11. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta erillisiä palkkioita. Aiheutuneet muut kulut päätettiin korvata kulutositteiden perusteella. Matkakulut ja vastaavat päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hoitokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

Hoitokunnan jäsenet ovat:

Erovuorossa:

  • Ari Mikkonen (Harri Mikkonen)
  • Mauri Tuttavainen (Jouko Vänskä)

Muut jäsenet:

  • Martti Kettunen (Risto Kuusela)
  • Erkki Pykäläinen (Timo Muhonen) 

Päätettiin valita erovuoroisista uudelleen Ari Mikkonen varamiehenään Harri Mikkonen sekä Mauri Tuttavainen ja hänen uudeksi varamiehekseen Matti Lahtinen.

13. Varainhoidon- ja hallinnontarkastajan ja hänen varahenkilönsä

Varainhoidon ja hallinnon tarkastajaksi valittiin Tapani Mikkonen ja hänen varahenkilökseen Pentti Mikkonen.

14. Kokousedustajan valinta ja valtuutus kalastusalueen sekä kalatalousalueen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa käyttämään osakaskunnan puhe- ja äänivaltaa Oriveden kalastusalueen sekä kalatalousalueen kokouksissa.

15. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että viranomaisten toteamista kalastusrikkomuksista osakaskunnan vesialueella vaaditaan aina rangaistus.

Hoitokunnalle ei ole esitetty kirjallisesti muita asioita varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

 

__________________________
Tapani Mikkonen, puheenjohtaja

__________________________
Martti Kettunen, sihteeri

 

__________________________

Asser Lintunen, pöytäkirjantarkastaja