Aika: 23.3.2022 klo 18.30
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Tapani Mikkonen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kettunen. Sihteeriksi valittiin Tapani Mikkonen ja pyötäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuovi Vaaranta, joka toimii tarvittaessa myös äänten laskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lehti-ilmoitus sanomalehti Karjalaisessa 2.2.2022, sekä ilmoitus kotisivulla.
(liite 1 ja 2.)
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnä olevien osakkaiden määrä ja heidän äänimääränsä sekä päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Läsnä olevia osakkaita oli yhteensä 10 henkilöä ja heidän äänimääränsä (valtakirjoineen) oli yhteensä 0,116886
Mahdollisissa äänestyksissä päätettiin käyttää "mies ja ääni"-periaatetta (Liite 3).

5. Asialista hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4).

6. Tilinpäätöksen käsittely

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan vuoden 2021 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätöksen esitteli hoitokunnan puheenjohtaja (Liite 5, 6 ja 7)

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Yksikkömaksujen hyväksyminen ajalle 1.4.2022 - 31.3.2023

Yksikkömaksut ajalle 1.4.2022 - 31.3.2023 hyväksyttiin entisen suuruisina (Liite 8)

9. Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikat

Kalastus- ja sorsastuslupien myyntipaikoiksi hyväksyttiin entiset eli Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä.

10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen

Hoitokunnan puheenjohtaja esitteli liitteenä olevat vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin ja vahvistettiin seuraavalla lisäyksellä: Hoitokunta selvittää Ruukinsaaren läheisyyteen uponneen lotjan aiheuttaman vaaran muille vesillä liikkujille. Talousarvioon lisätään 500,00 euron menovaraus. (Liite 9 ja 10).

11. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille makseta erillisiä palkkioita. Aiheutuneet muut kulut päätettiin korvata kulutositteiden perusteella. Matkakulut ja vastaavat päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Hoitokunnan jäsenet
Erovuorossa:
Erkki Pykäläinen (Asseri Lintunen)
Tapani Mikkonen (arvalla) (Risto Kuusela)
Muut jäsenet
Ari Mikkonen (Harri Mikkonen)
Mauri Tuttavainen (Matti Lahtinen)
Erovuoroiset jäsenet ja heidän varamiehensä päätettiin valita uudelleen.

13. Varainhoidon- ja hallinnontarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta

Varainhoidon ja hallinnon tarkastajaksi valittiin Martti Kettunen ja hänen varahenkilökseen Pentti Mikkonen.

14. Kokousedustajan valinta ja valtuutus kalatalousalueen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen valttuuttamansa käyttämään osakaskunnan puhe- ja äänivaltaa Oriveden kalatalousalueen kokouksissa.

15. Muut esille tulevat asiat

  • Vainajien tuhkan laskeminen Osakaskunnan vesialueelle.
    Hoitokunta on päättänyt, että Osakaskunta suhtautuu myönteisesti asiaan, kuitenkin niin, että tuhkat on laskettava vähintään 200 m etäisyyden rannasta, tuhkia ei saa laskea pyydyksien lähelle. Tuhkan laskemisesta on ilmoitettava hoitokunnan puheenjohtajalle.
  • Joki- ja Hautalammen alueella tehdään ensi kesänä kaislikon niittoja. Vesien kunnostus kuuluu Sotka-hankkeeseen. Niittotyön tekijät huolehtivat niittojätteen oikeaoppisesta hävittämisestä.
  • Kokouksen päätteeksi Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Timo Muhonen kertoi norppaystävällisestä rysäpyynnistä, jota aloitetaan koekalastuksella tuleva keväällä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

 

Martti Kettunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tapani Mikkonen
kokouksen sihteeri

Tuovi Vaaranta
Pöytäkirjan tarkastaja