Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia rantojen kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä oman harkinnan mukaan pääsääntöisesti ilman lupaa tai ilmoitusta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on vaikutusta (esim. rantanaapurit ja vesialueen omistajat).

Ilmoituksen tai luvan tarve

Kunnostukseen tarvittavat ilmoitukset, luvat ja suostumukset tulee hankkia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Osa vesirakennustöistä tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Ilmoituksen perusteella ELY-keskus voi vaatia, että työlle haetaan lupa aluehallintovirastosta (AVI).
Luvan tarpeesta voi tehdä lausuntopyynnön  ELY-keskukselle. Osalle hankkeista tulee aina hakea aluehallintoviraston lupa.

Vesilakia valvovat ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.